សៀមរាប

207136062 2799340520377247 1559986767541818980 n
សៀមរាបប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដចំនួន៩៨នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃ១៩កក្កដា
ការធ្វើតេស្តកូវីដ១៩ ជូនពលរដ្ឋនៅសៀមរាប។រូបភាព៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន៩៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ចំនួន១២០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា
205977869 2799340330377266 3388543812906325806 n
សៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដចំនួន៩៤នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃ១៩កក្កដា
ការធ្វើតេស្តកូវីដ១៩កន្លងទៅ។រូបភាព៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សៀមរាប៖ ខេត្តសៀមរាប ប្រកាសរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៩៤នាក់វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ១៥នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន០១នាក់។ បើតាមរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប  បានឱ្យដឹងថា  ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
205977869 2799340330377266 3388543812906325806 n
សៀមរាបប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដចំនួន៩២នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា
ការយកសំណាកកន្លងទៅនៅខេត្តសៀមរាប។រូបភាព រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី ១៧ កក្កដានេះ បានប្រកាសរកឃើញពលរដ្ឋចំនួន៩២នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ១៩ និងមានប្រជាពលរដ្ឋ៥៦នាក់ បានជាសះស្បើយផងដែរ នៅថ្ងៃទី១៤៦ខែកក្កដា
207136062 2799340520377247 1559986767541818980 n
សៀមរាបប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដចំនួន១២០នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៦ កក្កដា
ការតេស្តកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ រូបភាព ៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី ១៦ កក្កដានេះ បានប្រកាសរកឃើញពលរដ្ឋចំនួន១២០នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ១៩ និងមានប្រជាពលរដ្ឋ៤៩នាក់ បានជាសះស្បើយផងដែរ នៅថ្ងៃទី១៥
205977869 2799340330377266 3388543812906325806 n
សៀមរាបប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដចំនួន៧១នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា
ពលរដ្ឋតេស្តកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី២៥ មិថុនា កន្លងទៅ។ រូបភាព៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី ១៥ កក្កដានេះ បានប្រកាសរកឃើញពលរដ្ឋចំនួន៧១នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ១៩ និងមានប្រជាពលរដ្ឋ៧៩នាក់ បានជាសះស្បើយផងដែរ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា
183828745 2770603996584233 5495889648657344252 n
នៅខេត្តសៀមរាបមានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដថ្មី ៦០នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ១៦នាក់ទៀត
សៀមរាប៖ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៦០នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយជំងឺកូវីដចំនួន ១៦នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប
191246455 2778166559161310 6059449475109212395 n
នៅខេត្តសៀមរាបមានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដថ្មី ៥៧នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ០៤នាក់ទៀត
សៀមរាប៖ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៧នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយជំងឺកូវីដចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប
184338971 2770603976584235 7026115813820783633 n
នៅខេត្តសៀមរាបមានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដថ្មី៤៩នាក់,ជាសះស្បើយ៦២នាក់ និងស្លាប់១នាក់
សៀមរាប៖ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៩នាក់ ,អ្នកជាសះស្បើយជំងឺកូវីដចំនួន ៦២នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា
187486138 584810712481650 1724807156512545971 n (1)
នៅខេត្តសៀមរាបមានករណីឆ្លងអ្នកកូវីដថ្មី ៥៣នាក់និង​ជាសះស្បើយ ០៣នាក់
សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៣នាក់ និងព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ០៣នាក់ផងដែរ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ។
187486138 584810712481650 1724807156512545971 n (1)
អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដថ្មីចំនួន ៤៥នាក់
សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ចំនួន ០៣នាក់នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដទាំង ៤៥នាក់
184338971 2770603976584235 7026115813820783633 n
អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដថ្មីចំនួន ២៣នាក់
សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៣នាក់ទៀត នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាល បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដទាំង ២៣នាក់ រួមមាន៖ ១- ឈ្មោះ ទេព ចាន់ណា ភេទប្រុស អាយុ៥៥ឆ្នាំ
88
«ព្រៃអភិរក្ស»ចំនួន១០០ហិកតា ត្រូវគេសង្ស័យថាមានអ្នកលួចដុត
សៀមរាប៖ព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់អភិរក្សត្រីមេពូជបឹងពារាំង នៅថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា បានភ្លើងឆាបឆេះអស់ប្រមាណ១០០ហិកតា។ ការឆេះនេះ អាជ្ញាធរបានដាក់កាសង្ស័យថា មានគេលួចដុត។លោក គង់ មង្គល ប្រធានសហគមន៍ សមាគមទេសចរណ៍វប្បធម៌ធម្មជាតិ បឹងពារាំង បានឲ្យដឹងថា