ស៊ីក្លូ

131491576 3524767340925596 6038336293158750350 n
យុវជន តាំង ហ៊ួងហាវ បង្កើត«ធុងអាហារចល័ត»ដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងគ្រាលំបាក
លោក តាំង ហ៊ួងហាវ និងលោកតាស៊ីក្លូ។ ភ្នំពេញ៖ យុវជនខ្មែរមួយរូបបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំជាយុទ្ធនាការមួយមានឈ្មោះថា«លូខលហ្វលូខល»ដើម្បីបង្កើតជាធុងអាហារចល័ត ដោយប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូក្នុងការចែកអាហារទៅដល់អ្នកខ្វះខាត និង ដើម្បីផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅក្រុងភ្នំពេញ
2020.02 (4)
លោកតាស៊ីក្លូវ័យ៧៥ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរថយន្តបុកស្លាប់ ខណៈកំពុងធាក់ស៊ីក្លូដឹកភ្ញៀវ
លោកតា កង អឿន អាយុ ៧៥ ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកណ្តាល ប្រកបមុខរបជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ។ភ្នំពេញ៖ លោកតា កង អឿន អាយុ ៧៥ ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកណ្តាល ប្រកបមុខរបជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអស់រយៈ៣០ឆ្នាំមកហើយ។៣០ឆ្នាំមកនេះ ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកតា គឺពឹងផ្អែកទៅលើការខិតខំធាក់ស៊ីក្លូ