កេសរកូល

Img 3084
កម្ពុជាមាន«កេសរកូល ឬផ្កាអ័រគីដេព្រៃ»៥ពាន់អាចច្រើនជាងឡាវ ថៃ និង វៀតណាម
សៀមរាប៖ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងបរិស្ថាន បានសិក្សាជ្រាវស្រាវអំពី«កេសរកូលព្រៃ ឬផ្កាអ័រគីដេព្រៃ» បានប្រមូលសំណាកកេសរកូលចំនួន ៥០០០សំណាកស្មើនឹង២១០ប្រភេទ និង បានកត់ត្រាចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យបានចំនួន ១១៤ប្រភេទ។ក្នុងនោះសំណាកចំនួន ២៣ប្រភេទ
Img 3092
ក្រសួងបរិស្ថាននឹងរៀបចំ«វេទិកាជាតិកេសរកូល»ដើម្បីអភិរក្សនិងទប់ស្កាត់ការជួញដូរហួសប្រមាណ
សៀមរាប៖ ក្រសួងបរិស្ថាន នាខែមីនាខាងមុខនេះ គ្រោងរៀបចំ​«វេទិកាជាតិកេសរកូលលើកទី៣»។ វេទិកាជាតិកេសរកូល រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបបៃប្រភេទកេសរកូលរបស់កម្ពុជា ទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្មហួសកម្រិត និង រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិរក្សកេសរកូល