សាលារាជធានីភ្នំពេញ

220961533 1876627275851349 3284883775531366170 n
ភ្នំពេញបន្តផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន«អាជីវកម្ម»មួយចំនួនរយៈពេល១៤ថ្ងៃ
រូបភាព៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី២៧
Photo 2021 07 28 12 44 05
រាជធានីភ្នំពេញត្រៀមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង៣៦កន្លែងសម្រាប់ចាក់ជូនកុមារនៅថ្ងៃទី១សីហា
រូបតំណាង ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនមនុស្សពេញវ័យកន្លងទៅ។  ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានត្រៀមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន៣៦កន្លែង សម្រាប់ចាក់ជូនកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់១៧ឆ្នាំ ដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារកម្ពុជា