សិស្សនិស្សិត

Video.00 09 38 46.still012
សិស្សនិស្សិតបារម្ភពីគុណភាពនៃការសិក្សា ក្រោយកូវីដឆ្លងចូលសហគមន៍ជាថ្មី
ភ្នំពេញ៖ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ បានផ្ទុះមក ក្រសួងអប់រំបានសម្រេចបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួនក្នុងរាជធានីខេត្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងស្ថិតក្នុងការតាមដាន។ បញ្ហានេះបានបង្កជាការលំបាកសម្រាប់សិស្ស និស្សិត
Cctimes (1)
វិសមកាល៖អាណាព្យាបាលសិស្សនិស្សិតសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ភ្នំពេញ៖ នៅកម្ពុជា អំឡុងពេលមានការផ្ទុះនៃជំងឺ Covid-19 មានករណីកើតឡើងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន និងនៅក្រុងភ្នំពេញមក ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសចូលវិសមកាលមុនពេលកំណត់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជន គ្រប់កម្រិតថ្នាក់សិក្សាទូទាំងប្រទេស។