សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ

175557510 4017848068280380 6785965944378649333 n
រយៈពេល៩ខែក្នុងឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេសកើនឡើង ៤២.៩៥%
សកម្មភាពប្រមូលផលស្រូវក្រោយច្រូតកាត់រួច។ប្រភព៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករភ្នំពេញ៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករបានចំនួន ១៣០ ២៤៨ តោន គិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង ៨១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានកំណើន ៤២.៩៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
118793895 3379997548732105 214198492957488870 n
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងធនាគារចិន «ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា» លើគម្រោង ពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូលអន្តរជាតិចិន
លោក Liu Zheng អ្នកតំណាងងធនាគារចិន (ហុងកុង) សាខាភ្នំពេញ 
104212471 3152187544846441 1578839921764974719 n
ធនាគារជាតិគំាទ្រប្រើ«ប្រាក់រៀលនិងប្រាក់យ៉ន់»ក្នុងការទូទាត់លើពាណិជ្ជកម្ម
កិច្ចប្រជុំអំពីការជំរុញទូទាត់រូបីយប័ណ្ណជាប្រាក់រៀល និង ប្រាក់យ៉ន់របស់ចិន។ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំអំពីការជំរុញទូទាត់រូបីយប័ណ្ណជាប្រាក់រៀល និង ប្រាក់យ៉ន់របស់ចិនលើការទូទាត់ចំពោះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ។ ជាលទ្ធផល