កំពត

Image 750x 5e1d8e324ecba
អាជ្ញាធរខេត្តកំពតរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ ចំនួន ៦០នាក់បន្ថែមទៀត
ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ករណី ក្នុងខេត្តកំពត ក្នុងនោះមានសិស្ស អ្នករកស៊ី កសិករ និងបុគ្គលិកកាស៊ីណូ។ ដោយយោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩
Kompot
អាជ្ញាធរខេត្តកំពតរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ ចំនួន ៥៧នាក់បន្ថែមទៀត
ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៧ករណី ក្នុងខេត្តកំពត ក្នុងនោះមានសិស្ស អ្នករកស៊ី កសិករ និងបុគ្គលិកកាស៊ីណូ។ ដោយយោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩
Photogrid 1617022221510
នៅខេត្តកំពតរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចំនួន ០៤នាក់បន្ថែមទៀត
កំពត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តកំពត ស្ដីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៤នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ជាករណីឆ្លងក្នុង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ឆ្នាំ២០២១។ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន ០៤នាក់