ជំនួយឥតសំណង

Photo 2022 01 20 10 29 11
ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាជិត៧៣ម៉ឺនដុល្លារ សម្រាប់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្ដ
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួន ៧២៨,៥០១ ដុល្លារអាមេរិក ដល់អង្គភាពទទួលជំនួយចំនួនបី ក្រោមគ្រោងការណ៍ជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ ក្នុងនោះ ថវិកា ១២៥,០១២ ដុល្លារអាមេរិក
Photo 2020 10 13 10 44 51
ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជា«គ្រឿងចក្រ១៥គ្រឿង»ដល់កម្ពុជា
ប្រភពរូបភាព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនភ្នំពេញ៖ ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាគ្រឿងចក្រសាងសង់ចំនួន១៥គ្រឿងក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ ៥០០ លានយ៉េនជប៉ុន ស្មើនឹង ប្រមាណ ៤,៥ លានដុល្លារអាមេរិក  ដល់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម