ពន្ធ

Photo 2020 09 10 11 45 29
មកដឹងពីលក្ខខណ្ឌចំនួន៣ចំនុចដើម្បី«រួចពន្ធទិញអចលនទ្រព្យតម្លៃក្រោម៧ម៉ឺនដុល្លារ»
ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ០០២របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ឋ និងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មានការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រានូវការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិចំពោះលំនៅដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទដែលមានតម្លៃត្រឹម៧ម៉ឺនដុល្លារចុះក្រោម
%e1%9e%a2%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%99%e1%9e%80%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9e%82%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាកំណត់ច្រកបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់នាំចូលស្រានិងបារីគ្រប់ប្រភេទ
ប្រភព៖ វីគីភីឌាភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាកំណត់ជាបណ្តោះអាសន្ននូវមាត់ច្រកនាំចូល សម្រាប់មុខទំនិញស្រា និងបារីគ្រប់ប្រភេទ។ ការកំណត់នេះ គឺដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្រមូលចំណុលពន្ធនិងអាករលើមុខទំនិញដែលមានវេយិតភាពលើចំណូល និងរួមចំណែកអំពើរត់គេចពន្ធ។