ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ

118429715 1630714407103377 4099406158259728690 o
ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករគ្រោងបញ្ចប់ថ្ងៃ៩-១០កញ្ញាដើម្បីឱ្យកម្មករនិយោជិតស្ងប់ចិត្ត
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួល ដែលស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ត្រឹមថ្ងៃទី៩-១០ ខែកញ្ញា មុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។ការសម្រេចនេះ
Photo 2020 06 15 11 42 29
សហជីពគ្រោងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចរចាស្នើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅឆ្នាំ២០២១
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជា គ្រោងនឹងប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសមាជិកតំណាងកម្មករក្នុងអំឡុងខែកក្កដា ដើម្បីចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។