ពិព័រណ៌សៀវភៅ

328314618 917589802748768 5597485981611193133
BBWនឹងរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៩៥%
ភ្នំពេញ៖ Big Bad Wolf Books (BBW) បានត្រឡប់សារជាថ្មីជាមួយកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំរបស់ Big Bad Wolf Books ដែលមានរយៈពេល ១២ថ្ងៃ និង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ មីនា នៅផ្សារទំនើបអូរឡាំព្យា ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក
Screenshot (48)
លោក ហុក សុទ្ធិ៖«សិក្សាចប់»ឈប់អានសៀវភៅ គឺជាកំហុសដ៏ធំ
លោក ហុក សុទ្ធិ នាយកអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)ភ្នំពេញ៖ ការស្រឡាញ់ការអាន អ្នកអានត្រូវតែអានសៀវភៅតាមបែបកំសាន្ដ។ ដូចគ្នាទៅនិងការស្ដាប់ចម្រៀងដែរ គេមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីករប្រឡងឡើយ។ សៀវភៅក៏ដើរតួនាទីកំសាន្ដដែរ