យូនីសេហ្វ

Photo 2021 04 02 12 12 53
ជប៉ុនគាំទ្រដល់ការចែកចាយវ៉ាក់សាំងសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
រូបតំណាង ការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិការជំនួយបន្ទាន់ចំនួន៣៦,៩ លានដុល្លារ ដល់យូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រជាក់សម្រាប់ទុកដាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសចំនួន ១២ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩
144091495 2770706939837502 3628492747502903150 o
យូនីសេហ្វផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀននៅកម្ពុជាឡើងវិញ ក្រោយអាក់ខានដោយកូវីដ
សកម្មភាពចែកអាហារជូនសិស្សសាលា (រូបភាព យូនីសេហ្វ)ភ្នំពេញ៖ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល យូនីសេហ្វ នឹងដំណើរការកម្មវិធីផ្ដល់អាហារនៅតាមសាលារៀនសារជាថ្មីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រោយអាក់ខានមួយរយៈដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នាំឱ្យកុមារ ៣៧០ លាននាក់នៅលើសកលលោក