ប្រឡងឌីប្លូម

Photo 2020 11 30 10 41 39
សិស្សភាគច្រើន«ប្រឡងឌីប្លូម»ទាំងភ័យខ្លាច ខណៈកូវីដ១៩វិលមកកម្ពុជាជាថ្មី
ភ្នំពេញ៖ ការប្រឡងឌីប្លូមមានរយៈពេល២ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ២០២០ ប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្ទាល់ តាម២៥ ខេត្ត-រាជធានី ដោយមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន ១៥៨,៧១៧នាក់ ។ប៉ុន្តែការប្រឡងនៅឆ្នាំនេះ
Photo 2020 11 30 10 41 38
ការប្រឡងឌីប្លូមចាប់ផ្តើមដំណើរការ ខណៈពេលកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍
ភ្នំពេញ៖ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ឌីប្លូម)សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកានេះ ទៅតាមការគ្រោងទុករបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបរិបទការចម្លងកូវីដឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍។នៅឆ្នាំនេះ បេក្ខជនប្រឡងឌីប្លូម