ពលរដ្ឋស្លាប់

Photo 2020 10 28 12 21 21
ពលរដ្ឋស្លាប់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងកើនដល់៤៤នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧តុលា
ភ្នំពេញ៖ គិតមកដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា មានអ្នកស្លាប់ដោយ«ជំនន់ទឹកភ្លៀង»កើនដល់៤៤នាក់ បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត៦០ម៉ឺននាក់ ប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង១៣ម៉ឺនខ្នង សាលារៀនចំនួន៩៥១ វត្ត ៣០៧ មន្ទីរពេទ្យ ១៨ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ
Photo 2020 10 15 21 00 48
ពលរដ្ឋស្លាប់ដោយ«ជំនន់ទឹកភ្លៀង»កើនដល់៣៦នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១តុលានេះ
ភ្នំពេញ៖ គិតមកដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលានេះ មានអ្នកស្លាប់ដោយ«ជំនន់ទឹកភ្លៀង»កើនដល់៣៦នាក់ ប៉ះពាល់សាលារៀន៧០៧ វត្ត ១៣០ មន្ទីរពេទ្យ ១៨ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតា។