អាហារូបករណ៍ចិន

Scholar
ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ាន-ចិន (ASEAN-China Yong Leasders Scholarship-ACYLS) នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន១០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន៥០កន្លែង និងថ្នាក់ស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លីចំនួន៥០កន្លែង
Photo 2020 03 16 23 20 57
ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ១០កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា
ភ្នំពេញ៖ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន១០កន្លែង ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន(Sun Yat-sen University, SYSU) នៅទីក្រុងក្វាងចូវ ប្រទេសចិនដល់និស្សិតកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០។