សហជិព

105617177 1063955937340254 2315647938755397754 n
សហជីពឱ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះ«ការពន្យាបើកប្រាក់អតីតភាពការងារ»ជូនកម្មករ
ក្រុមសហជិពដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងការងារ នៅថ្ងៃទី២២ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ភ្នំពេញ៖ ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពមកពី១៣ ស្ថាប័ននៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ មិថុនានេះ បានដាក់លិខិតស្នើឱ្យក្រសួងការងារ ពិចារណាឡើងវិញ និង បន្តជម្រុញនិយោជកអនុវត្តការបើកប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ២០១៩
15 (2)
សហជិពឱ្យកម្មករនិយោជិតប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងកូវីដ-១៩ ខណៈអ្នកឆ្លងនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើង
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជា (CCW) និងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ (CUMW) លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ថ្លែងពេលជួបជាមួយកម្មករ។ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជា (CCW) និងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ (CUMW) លោក ប៉ាវ ស៊ីណា