រដ្ឋបាលហុងកុង

116521838 1670963426391831 5165367202928392645 n
ហុងកុងផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងព្រហ្មទណ្ឌជាមួយកាណាដា,អូស្រ្តាលី,អង់គ្លេស
ហុងកុង៖ រដ្ឋបាលហុងកុងបានប្រកាសផ្អាកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការផ្តល់កិច្ចសហការផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងព្រហ្មទណ្ឌរវាងហុងកុងជាមួយប្រទេសកាណាដា អូស្រ្តាលី និងអង់គ្លេស។ នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ថ្ងៃ២៨ កក្កដា ឆ្នាំ
105971694 1650867041734803 1937108570732937689 n
ប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលហុងកុងប្តេជ្ញាអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីរ៉ាប់រងភារកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិ
ហុងកុង៖ ប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ប្តេជ្ញាចិត្តខិតខំបំពេញការងារឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ក៏ដូចជាខិតខំអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដោយពេញទំហឹង ដើម្បីរ៉ាប់រងភារកិច្ចសំខាន់នៃការគាំពារសន្តិសុខជាតិ។ នេះបើតាមលោកស្រី Lam Cheng Yuet-ngor ប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង