សហភាពអឺរ៉ុប

Photo 2020 09 08 16 32 54
សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់អាហារូបករណ៍ជិត៦០កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
ភ្នំពេញ៖ សហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួនជិត ៦០កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក វិស្វកម្ម អនាម័យ និងទឹកស្អាតទីក្រុង ដែលនឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា
Photo 2020 06 12 10 32 57
អឺរ៉ុបកំពុងកៀរគរថវិកាចំនួន៤៨៣លានដុល្លារ ដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩
ភ្នំពេញ៖ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងកៀរគរថវិកាចំនួន ៤៨៣ លានដុល្លារ ជាជំនួយឥតសំណង និងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺនេះ។លោកជំទាវ Carmen