ពិន័យ

Img 4314 (1)
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទុកពេល«៣ថ្ងៃ»ឱ្យអ្នកជំងឺកូវីដ១០នាក់មកបង្ហាញខ្លួន
រូបតំណាងភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ប្រកាសរក«អ្នកជំងឺកូវីដទាំង១០នាក់» ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី១១ និង១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានបាត់ខ្លួន ហើយអាជ្ញាធរ កំណត់ទុកពេល០៣ថ្ងៃ«ជាកំហិត»
National bank of cambodia to build new headquarters.2
រដ្ឋាភិបាលសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ«បន្ធូរបន្ថយការបង់រំលស់ និងផាកពិន័យ»
ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អំពាវនាវ និងលើកទឹកចិត្ត ដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់ពិនិត្យពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយ លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់ លើកលែង ការផាកពិន័យ ចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរី និងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានា