អ្នកជំនាញ

Photo 2021 11 01 16 03 59
អ្នកជំនាញ៖ ឪពុកម្ដាយគួរបង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅជាមួយកូន ជាជាងឱ្យកូនចុចទូរសព្ទ
វាគ្មិនទាំង៤រូប ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាតាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល ក្រោមប្រធានបទ ការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយ និងកុមារតាមរយៈការអាន កាលពីថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា។ ភ្នំពេញ៖ ប្រសិនបើអាណាព្យាបាលទាំងឡាយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅជាមួយទេ
Jk cambodia 170118
ការសម្រួលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និងអ្នកបច្ចេកទេសចូលកម្ពុជាអាចចាប់ផ្តើមដើមខែសីហា
ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា កំពុងតែសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលដល់អ្នកជាវិនិយោគិន អ្នកបច្ចេកទេសដែលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាជនបរទេស។ការសម្រួលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និងអ្នកបច្ចេកទេសចូលកម្ពុជានេះ អាចចាប់ផ្តើមនៅសប្ដាហ៍ទី១ ឬ ទី២