អគ្គិសនី

Ee1
រាជរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម
កម្មករកំពុងធ្វើការសាងសង់អគារមួយកន្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ រូបភាព ថតដោយ Axel Drainville, ២៨ មករា ២០១៥។ ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY-NC-ND 2.0។ភ្នំពេញ៖ ក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
Zona
គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជួបឧបសគ្គ
 លោក វុចទ័រ ហ្សូនា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលភ្នំពេញ៖ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០នេះ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជួបឧបសគ្គ ដោយតំបន់ខ្លះខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី ដែលក្នុងចំណោម ១០៣៥ភូមិនេះ មានភូមិចំនួន ២៤៣ភូមិ