អាហារូករណ៍ចិន

Beijing
សាកលវិទ្យាល័យTianjin នៃប្រទេសចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ«ជំនាញវិស្វកម្មគីមី»
ភ្នំពេញ៖ អាហារូបករណ៍ពិសេសរបស់Tianjin University ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើមុខ«ជំនាញវិស្វកម្មគីមី» សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស ដោយនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃចំណាយប្រចាំខែ ២៤០០យ័ន(for full scholarship) ឬ ១៤០០យ័ន(for partial scholarship)
China
ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតដល់និស្សិតកម្ពុជា
ប្រភពរូបភាព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត រយៈពេល៣ឆ្នាំ ចំនួន២៥-៣០ កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត រយៈពេល៤ឆ្នាំ ចំនួន១០-១៥ កន្លែងសិក្សាលើមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១