សត្វកម្រ

%e1%9e%88%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%bc%e1%9e%9f%e1%9e%99%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%9f (3)
កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញវត្តមាន«សត្វឈ្លូសយក្ស»ជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់ខ្លួន
សត្វឈ្លូស ដែលថតបានដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ។  រូបថត ក្រសួងបរិស្ថានភ្នំពេញ៖ សត្វ«ឈ្លូសយក្ស»ជាភាសាបច្ចេកទេស Large-antlered muntjac ឬ Giant muntjac (Muntiacus vuquangensis) ដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជខ្លាំងលើពិភពលោកនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់
93771790 3188078977871327 5020827673945964544 o
សត្វកម្រ«ត្រយ៉ងយក្យ»៣ក្បាល បានស្លាប់ដោយសារពលរដ្ឋបំពុល
ភ្នំពេញ៖ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃ ឬសត្វកម្របានអោយដឹងថា សត្វត្រយ៉ងយក្សដែលជាប្រភេទសត្វកម្រចំនួន៣ក្បាលត្រូវបានពលរដ្ឋសម្លាប់ដោយដាក់ថ្នាំបំពុល។ បើតាមក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃបានបញ្ជាក់ថា សត្វត្រយ៉ងយក្សចំនួន៣ក្បាលត្រូវបានពុលស្លាប់ដោយសារពលរដ្ឋបំពុល