គ្រឹស្ថានអប់រំ

Hang choun
ក្រសួងអប់រំ៖ឆ្នាំ២០២០និង២០២១ គ្រឹះស្ថានសិក្សានឹងមិនអាចមានដំណើរការបានដូចមុនទេ
ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ និង ២០២០នេះ គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ប្រភេទនឹងមិនអាចមានដំណើរការបានដូចមុនពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩ឡើយ។
Photo 2020 06 25 12 40 41
គ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនគាំទ្រការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ខណៈសាលាឯកជនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីកូវីដ
លោក ហេង វ៉ាន់ដា ប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាភ្នំពេញ៖ សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា បានគាំទ្រចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋភិបាលកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន សែន ដែលបានលើកឡើងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគួរពិភាក្សាជាមួយនិងធនាគារឯកជន